در این تکلیف عبارتهای رنگی آمده است که فرد باید نام رنگ آن عبارت را کلیک کند.ولی تداخلی که ایجاد می شود این است که این عبارت ها خود اسم رنگ هستند. مثلا عبارت آبی به رنگ قرمز نوشته شده است. ارجا کننده تکلیف باید بدون توجه به عبارت آبی، رنگ را بیان کند. یعنی گزینه قرمز را انتخاب کند. در مرحله دوم این تکلیف معکوس می شود.

در حین انجام تکلیف استروپ بسیاری از مناطق مختلف مغز درگیر می شوند. اما بخش پیشانی مغز در شرایط تعارض فعال تر است. چنین نتیجه ای بارها در بسیاری از تکالیف متعارض دیده شده است. یکی از نقش های بخش قشر مخ پیش پیشانی حل تمایلات متعارض مانند گرایش به خواندن خالی عبارت ها در برابر دنبال کردن دستور آزمایش استروپ است. بنابراین بین الف: فعال سازی پیشانی، ب: زمان های واکنش طولانی تر، ج: احساس تلاش ذهنی د: تعداد اشتباه های بیشتر در شرایط متعارض همبستگی وجود دارد. این یافته ها نتایج مهمی است زیرا در حیات واقعی موقعیت های زیادی وجود دارد که گرایش های متعارض در آنها باید حل شود.

برای تحلیل روابط علی در تصویربرداری مغز از رویکرد مدل سازی علی پویا (DCM) استفاده می کنند. ژنک و راجاپکسه مدل مذکور را با تکلیف استروپ استفاده کرده اند. گرچه در هر دو حالت (خواندن کلمه و گفتن رنگ کلمه) بخش های مختلفی فعال هستند ولی پیوند مربوط به آنها و نقش آنها متفاوت است. این تحقیق نشان می دهد موقعیت تداخل نیاز به فعالیت وسیع تری دارد.

تکلیف استروپ در حالت بدون تداخل
استروپ

در تصویر فوق روابط میان بخش های مختلف مغز در تکلیف استروپ است زمانیکه تداخل وجود ندارد

تکلیف استروپ در حالت همراه با تداخل

وقتی تکلیف همراه با تعارض باشد روابط میان بخش های مختلف مغز به صورت تصویر فوق دیده می شود. 

برگرفته از کتاب بارس (fundamental of neuroscience.)

 اجرای آنلاین تکلیف استروپ