احساس خود در مورد وضعیت پیش آمده از ویروس کرونا را به اختصار توضیح دهید