0%
لطفا برای هر عبارت مشخص کنید که در روزهای گذشته چه میزان از این حالت در شما وجود داشته است.

  1). اضطراب،دست پاچگی، نگرانی،ترس
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  2). احساس عجیب،غیر واقعی یا مبهم بودن اشیاء
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  3). احساس جدا بودن از تمام یا بخشی از جسم خود
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  4). هراس ناگهانی و غیر منتظره
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  5). احساس سر نوشت شوم
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  6). احساس گرفتگی، فشار روانی
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  7). دشواری در تمرکز
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  8). پرش ذهن از موضوعی به موضوع دیگر
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  9). خیالات هراس انگیز
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  10). ترس از دست دادن کنترل خود
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  11). ترس از دیوانگی و اختلال مشاعر
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  12). ترس از بیهوش شدن
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  13). ترس از بیماری جسمی، حمله ی قلبی یا مردن
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  14). ترس از مضحکه شدن
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  15). ترس از تنها ماندن و منزوی شدن
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  16). ترس از انتقاد و تأیید نشدن
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  17). پیش بینی حوادث وحشتناک
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  18). تپش قلب
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  19). درد، فشار و گرفتگی در ناحیه ی سینه
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  20). کرختی سر انگشتان پا یا دست
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  21). تشویش و دلهره
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  22). یبوست ، اسهال
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  23). بی قراری ، از جا پریدن
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  24). گرفتگی عضلات
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  25). عرق کردن بدون تب
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  26). احساس ورم در ناحیه ی گلو
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  27). لرزش و تکان بدن
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  28). لرزش در ناحیه ی ساق های پا
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  29). احساس سرگیجه، حواس پرتی ، یا از دست دادن کنترل
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  30). احساس خفگی، دشواری در تنفس کردن
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  31). درد در ناحیه ی سر، گردن و پشت
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  32). احساس گرما یا سرمای ناگهانی
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  33). احساس خستگی، ضعف یا بی حالی
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد