0%
لطفا برای هر عبارت مشخص کنید که در روزهای گذشته چه میزان از این حالت در شما وجود داشته است.

  1). آیا اندوهگین بوده اید؟
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  2).آیا آینده را نا امید کننده می دانید؟
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  3). آیا خود را بی ارزش و شکست خورده می پندارید؟
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  4). آیا در مقایسه با دیگران خود را حقیر ارزیابی می کنید؟
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  5). آیا خود را به هر دلیل سرزنش می کنید؟
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  6). آیا در تصمیم گیری ها با دشواری روبه رو هستید؟
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  7). آیا در بیشتر اوقات هفته رنجیده خاطر بوده اید؟
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  8). آیا علاقه ی خود را به شغل، به سرگرمی ها، به خانواده، یا به دوستان از دست داده اید؟
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  9). آیا برای انجام کار هایتان باید به خود فشار بیاورید؟
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  10). آیا خود را پیر و غیر جذاب می دانید؟
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  11). آیا اشتهای خود را از دست داده اید یا بیش از اندازه غذا می خورید؟
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  12). آیا از کم خوابی رنج می برید؟ آیا خوابیدن در شب برایتان دشوار است یا بیش از اندازه می خوابید؟
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  13). آیا بیش از اندازه نگران سلامت خود هستید؟
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد
  14). آیا به این نتیجه رسیده اید که زندگی بی ارزش است و ممکن است بخواهید خود را از آن خلاص کنید؟
 • ابدا
 • کمی
 • تا اندازه ای
 • خیلی زیاد