اجرای آنلاین پرسشنامه اضطراب چهار سیستمی FSAQ

زیر مقیاس های این آزمون عبارت اند از: ۱-احساسی۲-شناختی ۳-رفتاری ۴-بدنی

اضطراب رنج روانی است که کمتر کسی آن را تجربه نکرده است. نکته مهم این است که تجربه اضطراب باید این پدیده اندازه گیری شود. لانگ۱۹۶۱ مدل سه سیستمی برای اضطراب تعریف کرده که بینش بسیاری در تعریف آن ایجاد کرده است. در تعریف لانگ اولین مولفه، جنبه شناختی آن است ، دومین مولفه، مولفه فیزیولوژی اضطراب است و سومین مولفه مربوط به نشانه های رفتاری اضطراب می شود. زمانی که اضطراب، یک اختلال معرفی شود باید برای اندازه گیری آن سوالهایی طراحی شود تا بینش مناسبی از میزان اضطراب حاصل شود. این فرایند به درمانگران کمک می کند تا با اعتماد بیشتری از پرسشنامه استفاده کنند. در خصوص پرسشنامه اضطراب چهار سیستمی تحقیقات بسیاری انجام شده است که از جمله آنها تحقیق صفورا حسین قربان با راهنمایی دکتر ریتا لیاقت است. این تحقیق روی ۴۰۷ نفر انجام شده و نشان داده است که پرسشنامه اضطراب چهار سیستمی برای جامعه ایران با آلفای کرونباخ ۰.۸۹۳ معتبر است.

 

نمونه اجرا شده  پرسشنامه چهار سیستمی اضطراب در شکل زیر آمده است.

 

 

دانلود رایگان پرسشنامه چهار سیستمی اضطراب در اینجا موجود است.

 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/606077