مارسیا در پارادایم پایگاه هویت، بحران هویت را در دو مقوله یعنی میزان کاوش فردی در مراحل شخصی یا موقعیتی و میزان تعهد فرد به این مسایل مفهوم سازی کرده است. وی این دوسازه را از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته عملیاتی کرده است. پیشتر، نظریه پردازی در مورد مفهوم هویت در نظریه اریکسون اعتلاء یافت. اریکسون این نظریه را ارایه داد که افراد هشت مرحله متوالی رشد روانی – اجتماعی را پشت سر می‌گذارند، که هر کدام بر اساس موفقیت مرحله قبل استوارند. فرضیه اول این است که بیشترین مشکلات رشدی طی دوره نوجوانی یعنی مرحله پنجم رشد روی می‌دهد. این مرحله هویت دربرابر سردرگمی نقش به عنوان بحران هویت در نظر گرفته شده است. تجارب در این مرحله رشد می‌تواند به طور مستقیم بر مراحل بعدی زندگی اثر بگذارد

نمودار سبک هویت
هویت

افراد با وضعیت هویت موفق و دیر رس بیشتر از سبک هویت اطلاعاتی، افراد با وضعیت زودرس بیشتر از سبک هویت هنجاری و افراد با وضعیت سردرگم بیشتر از سبک هویت سردرگمی/ اجتنابی استفاده می کنند.

جهت دانلود رایگان پرسشنامه سبک هویت اینجا کلیک کنید