درباره سایت

 

 

.در این سایت تلاش شده است مهمترین پرسشنامه های تخصصی روانشناسی و علوم شناختی به صورت دقیق کار شود

 

 

پس از ثبت نام هر زمان بخواهید نتیجه پاسخ خود را نسبت به پرسشنامه ای مشاهده کنید. از بخش نمودار من این کار میسر خواهد بود

 

نمونه هایی از پرسشنامه های این سایت عبارت اند از:

افسردگی

هوش هیجانی

شخصیت محور2

SCL-90

آزمون نئو

‫‫شخصیتی گری-ویلسون

هراس اجتماعی

حافظه فعال

فراشناخت

سبک تصمیم گیری

تاب آوری

‫‫تمایز‬ ‫یافتگی‬ ‬خود

سبک هویت

عملکرد خانواده

‫نیازهای‬‫ ‫صمیمیت‬ زناشویی‬

تعارضات زناشویی

مهارتهای اجتماعی نوجوانان

و...

مشاهده تمام آزمونهای سایت