لینک آنلاین هگزاکو
اجرای آنلاین آزمون شخصیت 6 عاملی

 

پرسشنامه شخصيتي 6 عاملي HEXACO-PI-R 24 مقياس صفات دارد و 6 عامل شخصيتي صداقت - فروتني(H) ، هيجان پذيري(E) ، برون گرايي(X) ، توافق(A) ، وظيفه شناسي (C) و باز بودن به تجربه (O) را ارزیابی می کند

نمودار خروجی این سایت برای اجرای آنلاین آزمون شخصیت 6 عاملی هگزاکو در ادامه آمده است.

نمودار 6 عامل شخصیت هگزاکو
نمودار شش عامل اصلی هگزاکو

هر کدام از شش عامل به نوبه خود از چهار زیر مقیاس تشکیل شده است که در این سایت برای هر کدام از آنها نمودار مجزایی ارائه می شود:

عامل صداقت-تواضع : این عامل یکی از تفاوتهای اساسی مدل شخصیت 6 عاملی هگزاکو از مدل شخصیت 5 عاملی نئو است که   با صداقت، بی طرفی، خلوص، فروتنی و فقدان حرص و طمع که هم در پنج و هم در شش عامل بزرگ ساختار شخصیت دیده شده است (آشتون و همکاران، ۲۰۰۴). اضافه شدن این بعد به عنوان یکی از مهم ترین مشخصه های مدل هگزاکو مطرح شد.این عامل در هگزاکو پی.آی با چهار زیری مقیاس مشخص شده است که عبارت اند از: خلوص، بی­طرفی، دوری از طمع، و فروتنی.

نمونه خروجی این سایت برای عامل صداقت در 6 عاملی هگزاکو در شکل زیر آمده است

عامل صداقت-تواضع در 6 عاملی هگزاکو
صداقت-تواضع

 

تهییج پذیری : با ویژگی­ هایی نظیر: اضطراب، واکنش عاطفی در مقابل خاطر جمعی( اعتماد به نفس) ، سفت و سختی و شجاعت تعریف شده است. با جمع بندی تفات ها، آشتون و لی (2004) پیشنهاد می­ کنند که تهییج پذیری می­ تواند نام مناسبی برای این بعد باشد. زیرمقیاس های این بعد در هگزاکو پی.آی در چهار رویه متمایز خلاصه شده است: ترسو بودن، اضطراب، وابستگی، و گرایش به احساسات. نمونه خروجی این سایت برای عامل تهییج پذیری در 6 عاملی هگزاکو در شکل زیر آمده است
مقیاس تهییج پذیری در آزمون شخصیت 6 عاملی هگزاکو
عامل تهییج پذیری

 

 

برونگرایی و رویه هایش: محتویات برون گرایی در شخصیت 6 عاملی هگزاکو شامل حراف بودن، معاشرتی، بشاش بودن در مقابل خجول، منفعل، کم تحرک بودن تعریف شده است که به برونگرایی پنج عامل بزرگ خیلی شبیه است. بنابراین بعد برونگرایی هگزاکو پی.آی برای رده بندی کردن از رویه های بیانگری، جسارت اجتماعی، سرزندگی استفاده شد. نمونه خروجی این سایت برای عامل برونگرایی در 6 عاملی هگزاکو در شکل زیر آمده است
 
نمونه خروجی این سایت برای عامل برونگرایی در 6 عاملی هگزاکو
عامل برون گرایی
 
 
سازگاری و رویه های آن در شخصیت 6 عاملی هگزاکو: محتوای عامل سازگاری شامل خوش طبعی، تحمل پذیر، و دلپذیری در مقابل تندمزاجی، تحریک­پذیری و مداخله­ گر و انتقادگر. قابل توجه است که محتویات این بعد با محتویات پنج عامل بزرگ متفاوت است. در نسخه هگزاکو سازگاری شامل تندمزاجی و تحریک پذیری است که یکی از عناصر ثبات هیجانی پایین است. براساس توضیحات بالا این بعد با رویه­ های بخشش، نجابت، انعطاف پذیری و بردباری مشخص شده است.
نمونه خروجی این سایت برای عامل سازگاری در 6 عاملی هگزاکو در شکل زیر آمده است
 
نمونه خروجی این سایت برای عامل توافق و سازگاری در 6 عاملی هگزاکو در شکل زیر آمده است
عامل سازگاری-توافق
باوجدان بودن و رویه های آن در هگزاکو: براساس مطالعات ساختار شخصیت، این بعد از رویه ­های سازمان دهی، کارسخت، دقت، و تمامیت تشکیل شده است. این بعد تقریبا با عامل با وجدان بودن مدل پنج عاملی برابر است. باوجدان بودن در شخصیت 6 عاملی هگزاکو با چهار رویه­ ی سازمان دهی، پشت کار، کمال گرایی و احتیاط مشخص شده است.
نمونه خروجی این سایت برای عامل باوجدان بودن در 6 عاملی هگزاکو در شکل زیر آمده است
 
نمونه خروجی این سایت برای عامل با وجدان بودن در 6 عاملی هگزاکو در شکل زیر آمده است
با وجدان بودن
 
گشودگی به تجربه و رویه های آن در شخصیت 6 عاملی هگزاکو: عامل نهایی به نام خرد/پندار شاید بحث انگیزترین اصطلاح در مطالعات واژه ای باشد. وجه پندار صفاتی مانند اصالت و خلاقیت را شامل می شود که به نظر می رسد عنصر نیرومند این عامل در مطالعات قبلی بوده باشد. در مفهوم ­سازی هگزاکو به دلیل شباهت بیشتر با نام قبلی به جای خرد/ پندار از گشودگی به تجربه استفاده شده است و عناصر خرد، هوش یا توانایی ذهنی را شامل نشده است. گشودگی به تجربه در هگزاکو با چهار رویه­ ی درک زیبایی شناختی، کنجکاوی، خلاقیت و بی تکلیفی مشخص شده است.
نمونه خروجی این سایت برای عامل گشودگی به تجربه در 6 عاملی هگزاکو در شکل زیر آمده است

 

 

نمونه خروجی این سایت برای عامل تگشودگی به تجربه در 6 عاملی هگزاکو در شکل زیر آمده است
عامل گشودگی به تجربه

 

مرجع:http://iranpa.org

مقدمه ای بر مدل و پرسشنامه شخصیتی هگزاکو : حسن بشیری، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی