فرم بلند نئو-۵
 تاب آوری
 شخصیت محور ۲
 اختلال توجه
 چند وجهی میلون
 تمایز یافتگی خود
 شخصیت گری ویلسون
 سبک هویت
 فرسودگی تحصیلی مسلش
 سبک حل مسئله کیسیدی و لانگ
 انگیزه مشارکت گیل
 خودپنداره ساراسوت SCQ
 عزت نفس آیزنگ
 سبک های یادگیری کلب
 شخصیت شناسی MBTI
 مقیاس ۱۶ عاملی کتل
 ۵ نیاز انسان (ویلیام گلاسر)
 شخصیت تیپ A و B
 نشخوار ذهنی
 حالتهای مثبت روانشناسی
 اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ
 شخصیت شناسی دیسک DISC
 هوش هیجانی
 تجارب و عواطف O-LIFE
 ذهن آگاهی ۵ عاملی FFMF
 پرخاشگری BPAQ
 طرحواره یانگ
 هوش هیجانی گریوز و برادبری
 شخصیت آیزنک (کودکان و نوجوانان)
 اضطراب هستي
 حافظه کاری
 فراشناخت
 سبک تصمیم گیری
 روش های کنار آمدن لازاروس
 مهارت های مقابله ای (ACSI-28)
 موفقیت بین فردی BASIS-A
 آزمون ویسکانسین
 تمرین حافظه 1back
 تمرین حافظه 2back
 تمرین حافظه 3back
 روانشناسی رانندگی
 چند عاملي حافظه ترير و ريچ
 رضایت زناشویی
 کارکرد خانواده
 صمیمیت زناشویی
 تعارضات زناشویی
 شیوه فرزند پروری
 سبک دلبستگی کولینز و رید (RAAS)
 مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ
 شاخص تمایل جنسی هالبرت(HISD)
 افسردگی
 اضطراب چهار سیستمی FSAQ
 اضطراب زانک
 اضطراب امتحان فریدمن
 مقیاس اضطراب کتل
 افسردگی بک
 اضطراب بک
 چک لیست SCL-90
 سلامت عمومی
 هوش چندگانه گاردنر
 هوش ریون
 هوش ریون کودکان ۷-۱۱ سال
 هراس اجتماعی
 مهارتهای اجتماعی
 ادراک تعامل اجتماعی
 حمایت اجتماعی فیلیپس
 مطلوبیت اجتماعی
 سنجش اعتماد اجتماعی
 سرمایه اجتماعی
 سرمایه اجتماعی اونیکس
 سازگاری اجتماعی کالیفرنیا
 هوش اجتماعی ترومسو
 مکانیسم های دفاعی
 فرسودگی شغلی مسلش