موفقیت بین فردی BASIS-A مبتنی بر ارزیابی سبک زندگی به روش آدلر است. آلفرد آدلر تکنیک ارزیابی سبک زندگی را در قرن بیستم تدوین کرده است تا روشی برای درک بهتر مراجعانش باشد. این ابزار برای پژوهشگران، دانشجویان و فعالان حوزه سلامت فراهم شده است تا بتوانند ساز و کار سبک زندگی را در افراد ارزیابی کنند.

 

موفقیت بین فردی BASIS-A 

پرسشنامه مقیاسهای اساسی آدلر برای موفقیت بین فردی خرده مقیاسهای این آزمون عبارت اند از: نیاز به تایید، کنار آمدن (در ارتباطات، کار، زندگی) مسئولیت پذیری، محتاط بودن و تعلق اجتماعی.
همچنین این آزمون مقیاسهای حمایتی را میسنجد که عبارت اند از: کمال جویی، تمایز طلبی، مهرطلبی، نرم خویی و سخت گیری

برای دانلود رایگان پرسشنامه موفقیت بین فردی آدلر اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده نتیجه اجرای آزمون اینجا کلیک کنید.