یکی از مفاهیم بنیادین در تکامل شخصیت و روان هر فرد، که در دوره نوجوانی اهمیت پیدا می کند، مفهوم خود است، خود شامل تمام کیفیتهای ذهنی و عینی است که شخص از خود و دیگران از او دارند. برای مثال خود شامل ظاهر واقعی فرد، ارزش ها، ایده ها، دانش ها، معلومات و همچنین ادراکاتی است که سایرین از او دارند. با این اوصاف می توان گفت که خود پنداره چهارچوبی شناختی است که به واسطه آن به سازمان بندی چیزی می پردازیم که درباره خویش می دانیم،

پرسشنامه خود پنداره دارای شش مقیاس است. یعنی خود پنداره، ۱.جسمانی،۲. اجتماعی، ۳.عقلانی، ۴.اخلاقی، ۵.آموزشی و ۶.خلق و خو. که از مجموع آنها نمره خود پنداره کلی بدست می آید.

تعریف عملیاتی ابعاد این پرسشنامه: جسمانی: تصور فرد از بدن خودشُ قدرت جسمانی و سلامت بدن اجتماعی: احساس ارزش شخصی در تعامل های اجتماعی خلق و خو: تصور فرد از حالت عاطفی معمول یا غلبه نوع خاصی از واکنش هیجانی آموزشی: تصور فرد از خود در ارتباط با آموزش مدرسه معلمان و فعالیتهای فوق برنامه اخلاقی: تخمین فرد از ارزش اخلاقی کارهای درست و نادرست خود عقلانی: آگاهی فرد از هوش و استعداد حل مسئله و داوری های خود

نمونه ای از نمودار این پرسشنامه در اینجا موجود است.