انسانها در تطبیق با قواعد بسیار توانمند هستند، برای موثر ساختن زندگی پرمشغله خود، راهبردهایی را طراحی می کنند و فرا می گیرند. قواعد مانند برنامه ها یا طرح های راهبردی به افزایش کارآمدی فرد کمک می کنند. آزمون جور کردن کارتهای ویسکانسین (WCST) مثال خوبی برای انعطاف پذیری ذهنی انسانها در کسب قواعد و مهم تر از آن در تغییر آنها بر حسب نیاز است.

مطالعات تصویربرداری عصبی PFC در زمینه یادگیری قواعد نشان می دهد که فعالیت های عصبی مناطق پیشانی به نسبت پیچیدگی مجموعه قواعدی که باید فراگرفته یا اجرا شوند، به شیوه مشابه تقاضاهای توجه و حافظه کاری افزایش می یابد.

آزمون جور کردن کارتهای ویسکانسین (WCST)، برای سنجش انعطاف پذیری ذهنی یا توانایی یادگیری قاعده جدید یا درست کردن قاعده جدید به هنگام نیاز استفاده می شود.

آزمون ویسکانسین WCST در سایت http://brainkava.ir به صورت آنلاین طراحی شده و می توانید از لینک اجرای آنلاین ویسکانسین آن را اجرا کنید.

آزمون ویسکانسین
ویسکانسین